חבר מביא חבר

מי רשאי להשתתף במבצע "חבר מביא חבר"?

כל "עובד" או "מועמד" המעוניין להשתתף במבצע.

מה הם סוגי המבצעים הקיימים?
 1. ישיר – הפניית "חבר" אשר התקבל לעבודה והשלים 3 חודשי עבודה.
 2. מצטבר - עובד שיצבור שלושה גיוסים  במסגרת תנאי מבצע "חבר מביא חבר" יזכה למענק מיוחד בגובה 2500 ₪ נוספים.
כמה תקבלו עבור כל גיוס מוצלח?
 • תגמול כספי – 1500 ₪ עבור "גיוס מוצלח" קרי השלמת 3 חודשי עבודה  לעובד אשר שכרו עד 15,000 ₪ ברוטו
  2500 ₪ עבור "גיוס מוצלח" קרי השלמת 3 חודשי עבודה לעובד אשר שכרו בין 15,000 ₪ ברוטו ל22,000 ₪ ברוטו   3000 ₪ עבור "גיוס מוצלח" קרי השלמת 3 חודשי עבודה לעובד אשר שכרו 22,000 ₪ ברוטו  ומעלה.  
 • תגמול חלופי – סופ"ש זוגי במלון בארץ לבחירה בגובה המענק/ שוברי קנייה בגובה המענק/שובר ספא בגובה המענק.
הזכות לסוג התגמול הינה לבחירת העובד
לאן שולחים קורות חיים?
לתיבה Ohad@tcm.co.il
תקנון חברת TCM טכנולוגיות למבצע "חבר מביא חבר"
 1. כללי
  1.1. חברת TCM טכנולוגיות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או קשורות ו/או שלובות (יכונו להלן, ביחד: "TCM") מודיעה בזאת על עריכת מבצע בשם "חבר מביא חבר" בקרב עובדי TCM ומועמדים (כהגדת מונחים אלה להלן), אשר פרטיו מופיעים בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").
  1.2. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.
 2. הגדרות
  בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצדם: 2.1. "עובד" או "עובד TCM" – כל מי שבמהלך תקופת המבצע ובמועד הקובע נמנה על מצבת העובדים בTCM, למעט עובדי אגף משאבי אנוש ועובדי אגף הגיוס ומי שנמנה על חברי הנהלת TCM.
  22. "מועמד" – אדם המצוי במאגר המועמדים ב - TCM, אשר קיבל במהלך תקופת המבצע הצעת עבודה מחברת TCM באמצעות הדוא"ל שלו למשרה (אחת או יותר) המפורסמת באתר, ומעוניין להגיש מועמדותו של חבר למשרות כאמור.
  2.3. "חבר" – אדם (שאינו עובד, כהגדרתו לעיל), המעוניין להגיש מועמדותו למשרה (אחת או יותר) המפורסמת באתר.
  2.4. "תקופת המבצע" – התקופה שבין 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2018. TCM תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע עפ"י שיקול דעתה.
 3. תנאי ההשתתפות במבצע לעובדים 3.1. שליחת קורות חיים
  3.1.1. עובד TCM המעוניין להשתתף במבצע במתכונת המפורטת בסעיף ‏3 זה, ישלח במהלך תקופת המבצע קורות חיים של חבר למשרה (אחת או יותר) המפורסמת באתר TCM או שקיבל מידע על משרה קיימת - לכתובת דוא"ל ohad@tcm.co.il.
  3.1.2. עובד אשר שלח קורות חיים של חבר בהתאם להוראות הנ"ל, וקורות חיים כאמור נקלטו בהצלחה בתיבת המבצע הראשית יוגדר כמשתתף במבצע, ובלבד שקורות החיים הללו לא היו רשומים על שם גורם אחר באגף הגיוס של TCM במהלך 6 חודשים שקדמו למועד שליחתם לתיבת המבצע הראשית ע"י עובד TCM, כאמור בסעיף ‏3.1.1 לעיל.
  3.1.3. עד תום תקופת המבצע עובד רשאי לשלוח לתיבת המבצע הראשית מספר קורות חיים של חברים שונים עבור משרה אחת, וכן קורות חיים של אותו חבר ליותר ממשרה אחת. הוראות תקנון זה יחולו על כל קורות חיים שיישלחו ע"י עובד, במהלך תקופת המבצע, לתיבת המבצע הראשית בהתאם להוראות סעיף ‏3.1 זה.
  3.2. תנאים לקבלת בונוס ע"י עובד TCM:
  3.2.1. ככל שהתמלאו כל התנאים המפורטים בסעיף ‏3.1 לעיל והחבר נקלט לעבודה בTCM למשרה שאליה הגיש מועמדות (באמצעות עובד TCM) תוך 6 חודשים ממועד שליחת קורות חיים אל תיבת המבצע הראשית (להלן: "העובד הזכאי"), העובד הזכאי יהא זכאי לקבל בTCM מענק חד פעמי (לעיל ולהלן: "בונוס") בסך 3000/2500/1500 ₪ ברוטו ע"פ התפקיד המאויש / תגמול חלופי בשווי זה.
  3.2.2. למען הסר ספק, מובהר כי הבונוס הינו מענק חד פעמי בסכום ברוטו, המהווה תוספת לשכר העובד, לא נחשב ולא ייחשב כחלק מהשכר הקובע לעניין הפרשות סוציאליות, פיצויי פיטורים, וכיוצא באלו זכויות המגיעות לעובד על פי חוקי העבודה. מסכום הבונוס ינוכה מס על פי הדין.
  3.2.3. סכום הבונוס יועבר ע"י TCM למשכורתו של העובד הזכאי בתום שלושה חודשי עבודה מלאים של החבר בתפקיד שאליו גיוס, ובכפוף להשלמתם (לעיל ולהלן: "המועד הקובע"), ובלבד שבמועד הקובע העובד הזכאי עודנו עובד TCM.
  3.2.4. ככל שבמועד הקובע העובד הזכאי אינו עובד TCM מכל סיבה שהיא, יהא הוא זכאי לבונוס בסך 500 ₪ ברוטו (להלן: "הבונוס המופחת") אשר ישולם לו במועד הקובע ע"י TCM למען הסר ספק, על הבונוס המופחת יחולו הוראות סעיף ‏3.2.2 לעיל.
 4. תנאי השתתפות במבצע למועמד:
  4.1. שליחת קורות חיים:
  4.1.1. לצורך השתתפות במבצע, יידרש מועמד לשלוח במהלך תקופת המבצע קורות חיים של חבר אל כתובת הדוא"ל ממנה קיבל את הצעת העבודה TCM (להלן: "תיבת המבצע המשנית") למשרה (אחת או יותר) מהמשרות המפורטות באתר .
  4.1.2. קורות חיים של חבר למשרה (אחת או יותר) המפורסמת באתר ש: (א) לא יישלחו ו/או ייקלטו בתיבת המבצע המשנית מכל סיבה שהיא עד למועד הקובע ו/או (ב) יישלחו או ייקלטו בתיבת המבצע המשנית לאחר המועד הקובע לא ייבדקו ולא יכללו במסגרת המבצע.
  4.1.3. מועמד אשר שלח קורות חיים של חבר אל תיבת המבצע המשנית בהתאם להוראות סעיפים ‏4.1.1 ו- ‏4.1.3 לעיל וקורות החיים נקלטו בהצלחה באגף הגיוס של TCM, יוגדר כמשתתף במבצע, ובלבד שקורות החיים של אותו חבר לא רשומים על שם מקור אחר באגף הגיוס של TCM במהלך 6 חודשים שקדמו למועד שליחתם ע"י המועמד לאגף הגיוס של TCM.
  4.1.4. ככל שקורות החיים שנשלחו ע"י המועמד לתיבת המבצע המשנית עומדים בתנאים המצטברים המפורטים בסעיפים ‏4.1.1 - ‏4.1.4 לעיל, יקבל המועמד הודעה לתיבת הדוא"ל ממנו שלח את קורות החיים, תוך 48 שעות מרגע שליחת קורות החיים, המאשרת את קבלת קורות החיים בתיבת המבצע המשנית.
  4.1.5. למען הסר ספק, מובהר כי אין בהודעה לפי סעיף ‏4.1.5 לעיל כדי לחייב את TCM לקלוט את החבר ו/או להעניק למועמד הזכאי (כהגדרתו להלן) דמי הפניה כלשהם.
  4.2. למען הסר ספק, מועמד יהא רשאי להגיש מועמדותו למשרה אשר תישלח אליו ע"י TCM (אם וככל שתישלח). ככל שמועמד נקלט לעבודה בTCM והינו עובד, כי אז, ככל שיבחר להשתתף במבצע זה, יחולו עליו הוראות סעיף ‏3 לעיל.
  4.3. תנאים לקבלת דמי הפניה ע"י מועמד
  4.3.1. ככל שהתמלאו כל התנאים המפורטים בסעיף ‏4.1 לעיל והחבר נקלט לעבודה בTCM למשרה שאליה הגיש מועמדות (באמצעות המועמד) באמצעות תיבת המבצע המשנית תוך 6 חודשים ממועד שליחת קורות החיים (לעיל ולהלן: "המועמד הזכאי"), המועמד הזכאי יהא זכאי לקבל מTCM סכום כספי חד-פעמי בסך 1,000 ₪ ברוטו (להלן: "דמי ההפניה").
  4.3.2. דמי ההפניה ישולמו למועמד ע"י TCM בתום שלושה חודשי עבודה מלאים של החבר בתפקיד שאליו גויס, ובכפוף להשלמתם, באמצעות צ'ק או העברה בנקאית. דמי ההפניה יחויבו במס עפ"י כל דין.
 5. שונות
  5.1. TCM זכאית לשנות בכל עת את גובה הבונוס ו/או הבונוס המופחת לעובד זכאי, וכן את גובה דמי ההפניה למועמד זכאי במהלך תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהנ"ל תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי TCM. TCM מעריכה (אך אינה מתחייבת) כי במסגרת מבצע זה יחולקו, במצטבר, כ-50,000 ש"ח כבונוס ו/או בונוס ו/או דמי הפניה.
  5.2. לשאלות ובירורים יש לפנות לצוות הגיוס בדוא"ל ohad@tcm.co.il.
  5.3. TCM שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לשנות את תקופת המבצע, לשנות את תנאי המבצע או לבטל את המבצע כולו או חלקו בכל עת, לפי שיקול דעתה.
  5.4. TCM שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הבונוס ו/או הבונוס המופחת לעובד זכאי, וכן לא להעניק את דמי ההפניה למועמד זכאי, במידה ויימצא שמי מהם נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  5.5. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
  5.6. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  5.7. כל עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) המשתתף במבצע זה מאשר כי ידוע לו שהחלטת TCM לעניין גיוסו או אי גיוסו של חבר לעבודה בTCM הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו של עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) במבצע עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי TCM.
  5.8. קורות החיים המחייבים לצורך מבצע זה הינם אלה המצויים בבסיס הנתונים של TCM בלבד. TCM ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהוא לכל נזק שייגרם כתוצאה מכשלים טכניים כלשהם שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי עובד או עובד זכאי או מועמד או מועמד זכאי או חלק מהם, לרבות עובדת השתתפותם במבצע.
  5.9. TCM לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לעובד, עובד זכאי, מועמד, מועמד זכאי ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין קבלת הבונוס/דמי ההפניה (לפי העניין). לעובד ו/או לעובד זכאי ו/או למועמד ו/או מועמד זכאי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי TCM בכל הקשור למבצע, בכפוף להוראות תקנון זה.
  5.10. תקנון זה מחליף וגובר על כל תקנון אחר או קודם בנושא זה.