משרד האוצר מנהל הרכש הממשלתי

משרד האוצר מנהל הרכש הממשלתי

03.01.06

לכל מען דבעי

הנדון: המלצה – חברת TCM

א.נ.
1. חברת TCM סיעה באופן שוטף וצמוד לחשכ"ל בפעילות הבאות:
1. כתיבת מפרט למכרז רט"ן בנוהל מפתח להיקף של כ 23,000 מנויים.
2. כתיבת מכרז למכירת ציוד קצה.
3. סיעה בבניית מודלים כלכליים התואמים את מאפייני שימוש חשכ"ל במכשירי
סלולאר.
4. ביצעה סקר משתמשים כשלב מקדים לבחירת מכשירי הקצה.
5. ביצעה ניתוח טכנולוגי וחוות דעת משתמשים לבחירת מכשיר קצה.
6. יעצה מניסיונה במענה לשאלות ספקים.
7. בדקה והשוותה את פרטי מפרט הטכני למענה של החברה הזוכה.
2. הסיוע שניתן על ידי חברת TCM תרם לחשכ"ל חיסכון ניכר בהוצאותיה,לצד שיפור
השירות שנדרש.
3. ברצוני לציין את הידע,ההגינות מקצועית, ההבנה טכנולוגית וכלכלית ברמה גבוהה בתחום
הסלולאר – תכונות שעזרו מאד בניהול המכרז.
4. אני רואה חובה נעימה להמליץ בפני כל גורם שיזדקק לשירותי יעוץ בתחום זה לקבלם
מחברת TCM ואין לי ספק שיקבל גמול לשכר שישלם.

בכבוד רב

אבי דור
מנהל מינהל הרכש הממשלתי