ISRAEL TECHNOLOGY VENTURES LTD

ISRAEL TECHNOLOGY VENTURES LTD

לכל מאן דבעי
הנדון: שירותים טכניים של חברת TCM – המלצה לגבי איכות שירות

1. הנני לאשר כי חברת TCM ומי מטעמה – מר משה דהן, ייעצו לקבוצת ITV בנושא של אפיונים
טכניים למכשירים סלולריים.
2. מר משה דהן ייעץ לקבוצת ITV באפיון דרישות ומפרטים טכניים של מכשירים סלולאריים, עבד מול
חברות בארץ ובחו"ל לבחינת סוגי המכשירים.
3. בין השאר, בחן מר דהן את עמידת המכשירים השונים מול התקנים המקובלים בארץ לרבות דרישות
יעילות קליטה ושידור ע"פ תקני FCC ו ETSI ,תקנים של בטיחות קרינה, תקני משרד התקשורת וזאת
למול הצרכים היחודים של השוק הישראלי ומאפייני הפריסה של החברות השונות .
4. ברצוני להדגיש במיוחד את יכולותיה המקצועיות של החברה אשר כוללות הבנה טכנולוגית מקיפה
והבנה עסקית של שוק הסלולאר הישראלי
5. השירות אשר קיבלנו מהחברה היה שירות מקצועי מאוד, ברמה בין אישית גבוהה ובלוחות זמנים
אשר תאמו את דרישותינו המקצועיות.
6. נשמח למסור פרטים נוספים על רמת השירות ועל הרמה הטכנית הגבוהה של אנשי החברה שבנדון .
7. בברכה מקרב לב, .
יוני שיף
ITV
בע"מ